محمد علي معلم دامغاني، رييس فرهنگستان هنر شعري در مدح فضايل اخلاقي «محمدعلي كلي» ورزشكار مسلمان باسابقه و اسطوره بوكس در جهان سرود.

رحمه الله مَح‌مَد علي كلي

به شبستان خوشدلي شد وي

ني اي از نيستان ايزد بود

عاقبت سوي نيستان شد ني

سال هفتاد و دو به مشهد شد

خاكبوس اما ما از ري

قرب هفتاد و چارسال بزيست

تا بر او جاده جهان شد طي

سرفرازي يگانه بود و گذشت

بوده چون او؟؟ بگو كجا كي؟ كِي

يادگار بلال اول بود

ماند ايمانش يادگار از وي

كس نماند بگيتي الا هو

جملگي فاني اند الا حي