السلام عليك يا صاحب الزمان

چشم نرگس روشن اي گل آمدي
از تو خرم گلشن اي گل آمدي


تا تو زي عالم كني پا در ركاب
كرده دريا جوشن اي گل آمدي
« منتظران را به لب آمد نفس
اي ز تو فرياد به فرياد رس»

**********************************

جان جهان كجايي جان جهان كجايي
بر ما جهان سر آمد وقت است اگر بيايي
اي‌شاه شاه شاهان سلطان بي پناهان
خورشيد صبحگاهان وقت است اگر برآيي
چند از شبان تيره خشم شبان خيره
اي دست و تيغ چيره دستي اگر گشايي
داد از خران زرتشت خيل كتاب بر پشت
خلق ز حق فرامشت وين مايه حق نمايي
بيداد قريه را سوخت فانوس گريه افروخت
سر بر كن اي كديور تنها تو كدخدايي