جناب آقای رضا داوری اردکانی

رئیس محترم فرهنگستان علوم 

رضـــاي داوري اردكـــاني استـــــاد   

                                     رضاي داورت از هرچه بد اماني داد

حكيم و پيري و تبريك روز نو نيكوست

                                     جواب بــنده به مهر تو نورَهاني باد

بسا كسا که نهان را عقيم گفت از جهل

                                    بهــار آمد و گـاوِ خران عيـاني زاد

اگرچه نيست به پيرانه سر سزا شــادي

                                    دل عزيز تو چون دوره جوانـي شاد