هرکه در دهر با حمیت زیست
خانه پرداز شد به همت رفت

شاد باش ای علی که والده ات
با بتول(س) و علی(ع) به جنت رفت

در جهان بود تا به شفقت بود
از جهان رفت تا به رحمت رفت

روز دیدار را غنیمت یافت
بار بست از پی غنیمت رفت

نعمتی بود در جهان مادر
رفت و از خان دهر نعمت رفت

تسلیت باد مر تو را تا حشر
کز قضا بر سرت قیامت رفت