سوك سرود استاد ارجمند داود رشيدي هنرمند سينماي ايران و سرسلامتي خاندان و همگنان و غمگنانش.

 

چونكه داود رشيدي درگذشت

سوگوارند و غمين ساري و رشت

يادگار خاندان حائري

رست آخر از كمند هفت و هشت

حيرت آموزس هنرمندي بزرگ

خسته و وامانده از اين لوش و لشت

رخت بيرون برد زين لشت نشا

خاك و گل را ماند بر پوك و پلشت

نيك را گيتي نيارد احتمال

بدكنش خصم است با نيكو منشت

كوثر و تسنيم و رضوان و بهتر است

از بهار و بيشه و از جوي و كشت

سال غين و شين و يا و با بزاد 1312

سال غين و شين و صاد و ها گذشت 1395