پيشكش مردم فرهنگستاني به دارنده فره پهلواني

حسن يزداني ، يل مازني ، كُرد و تُرك و لُر و بلوچ و سيستاني و خراساني

 

يل يزدانپرست يزداني

پهلوان رشيد ايراني

حسني و رسول همره تو است

جهد كن آنقدر كه بتواني

گَشَني همچو ارژن و آزاد

سبزي افرا و سرو را ماني

جويبار از تو خرم و جاريست

بلكه ايران به تُست ارزاني

خشكسال است اشكي و ابري

شب برفي و روز باراني

رويش دشت و در، در اسفندي

هدهدي قاصد بهاراني

زنده باشي كه داد دوست دهي

داد از غير دوست بستاني

پهلوان رشيد كشور ما

يل يزدان پرست يزداني