استاد محمد علي معلم دامغاني، رييس اين فرهنگستان به مناسبت سال نو تبريكي منظوم به اهالي فرهنگ و هنر هديه كرد. مباركباد و آفرين فرهنگیان و هنرمندان فرهنگستان هنر به زمره فرهيختگان و زبده هنروران ايران بزرگ


فر فرهنگي و هوي هنري

رشك جان فرشته باد و پري

روز نوشان خجسته در نوروز

عمر و آرام خصمشان سپري

روشنان زميني ايشانند

همچو خورشيد و مه چو در نگري

روزشان عيد باد و عيد سعيد

فارغ از گشت هستي گذري

خبر از مخبران گيتي گير

كه عيان است بي خبر ز خبير