جناب آقای محمد وکیلی

استاندار محترم سمنان 

 جناب  زند  وكيلي   جمال  يار    مبارك        

                                     جمال يار گرامي در اين بهار مبارك

هَزار را خبري هست از آن جمال كه داني

                                     هـزار بـار تو را نغمـة هَـزار مبارك

معلمت  به  محمد   سپرده  موجد  گيتي

                                     محمدا به تو اين روز روزگار مبارك