سروده ي جديدعلي معلم دامغاني، رييس فرهنگستان هنر براي استاد عباس جمال پور پيشكسوت نگارگر:

آفرين ناظر منظور ، ناصر منصور، تلو نيما و ماني مشهور اوستاد جمالپور


جمالپور سلحشور شاعر نقاش
كه در جهان به عيان كرد راز پنهان فاش

خداش رتبه منصور داد همچو مسيح
مراد داد و به بادش نداد چون عطّاش

جميل زاد به فطرت جميل زيست به فضل
زهي حريف قلندر اگر زيد قلّاش

به دهر بذر وفا كِشت و عافيت درويد
كه سبز مزرع گيتي معاد بود و معاش

نگار لشگري اين نقش روي نقش آورد
جمال اهل هنر گشت و شاعر نقاش

من اين غزل به نثار كمال او بردم
چنان كه زيره به كرمان برند من را باش؟!